Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$defaults is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 12

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$presets is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 370

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$custom_presets is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 664

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$default_settings is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 666

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$settings is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 667

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$settings_default_flexible is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 670

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$settings_protected is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 808

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$settings_default_override is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 864

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$settings_default_public is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 865

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$settings_override is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 873

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$settings_for_JS is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 898

Deprecated: Creation of dynamic property JustifiedImageGrid::$class_for_noscript_img is deprecated in /public_html/elamazonki/wp-content/plugins/justified-image-grid/justified-image-grid-core.php on line 1036
Statut – Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek

Statut

Rozdział I

 

Postanowienia Ogólne

 

& 1 

 

Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek w Elblągu posiada osobowość prawną

Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Spółdzielczy Dom Kultury „Zakrzewo” w Elblągu ul. Robotnicza 246.

 

& 2

 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest powiat elbląski i jego okolice , a siedzibą władz – Elbląg.

 

& 3

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może również zatrudnić pracowników.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego  nieodpłatnie i odpłatnie.

W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na działalność pożytku publicznego i cele statutowe Stowarzyszenia.

 

& 4

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 

& 5

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa wyżej , bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

 

Rozdział II

 

Cele i sposoby działania

 

& 6

 

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. Poszukiwanie form i metod pełnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet po zabiegu mastektomii
 2. Roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg.
 3. Udzielanie pomocy kobietom po operacji amputacji piersi.
 4. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin  oraz kobiety po przebytym zabiegu operacyjnym.
 5. Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych.

 

& 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. Pomoc społeczną osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób.
 2. Działalność charytatywną.
 3. Ochronę i promocję zdrowia.
 4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym .
 6. Promocję zatrudniania i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 7. Naukę, edukację , oświatę i wychowanie.
 8. Upowszechnianie kultury fizyczne, turystyki i aktywnego wypoczynku
 9. Upowszechnianie i ochronę wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 10. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczność lokalną.
 11. Promocję i organizację wolontariatu
 12. Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji „Ochotniczki”.  „Ochotniczki” są kobietami po zabiegach amputacji piersi, które, po fachowym przeszkoleniu, podejmują w szpitalach rozmowy z kobietami przed i po zabiegu operacyjnym.
 13. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z onkologicznymi stowarzyszeniami  w kraju i zagranicą
 14. Propagowanie wiedzy związanej z problematyką kobiecych chorób nowotworowych
 15. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych  oraz skuteczności ich leczenia.
 16. Pomoc w zaopatrzeniu w protezy , peruki, bieliznę itp.
 17. Wydawanie i rozpowszechnianie broszur, plakatów, filmów, zdjęć i innych materiałów edukacyjnych.
 18. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 19. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.

 

 

Rozdział  III

 

Sprawy organizacyjne

 

& 8

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

& 9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków wspierających
 3. Członków honorowych

 

& 10

 

Członkiem zwyczajnym mogą być kobiety po mastektomii, zainteresowane niesieniem pomocy w procesie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobietom przed i po zabiegach operacyjnych

Członkiem   wspierającym może  być osoba  fizyczna lub prawna , która jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz  pomoc finansową lub rzeczową . Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

Członkiem honorowym może być osoba , która wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie deklaracji.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

& 11

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz  Stowarzyszenia
 2. Uczestniczenia w zebraniach , odczytach , konferencjach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
 4. Korzystania z urządzeń , świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
 5. Zaskarżenia do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o skreślenie z listy członków lub też o wykluczeniu.

 

& 12

 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
 2. Przestrzegania statutu , regulaminów  i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Dobrowolnego opłacania składek

 

& 13

 

Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w paragrafie 11 ust. 2-5.

Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym, w statutowych władzach Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.

 

& 14

 

1) Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :

 1. Dobrowolnej rezygnacji  z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zobowiązań,
 2. Utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z ewentualnymi zobowiązaniami , przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek decyzji Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania  postanowień,
 5. Wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
 6. Pozbawienia praw członka honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które członkostwo nadało.

2) W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 3,4,5 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

3) Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.2.

 

 

Rozdział  IV

 

Władze Stowarzyszenia

 

& 15

 

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

 

& 16

 

1) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

2) Przewodnicząca z poprzedniej kadencji  pozostaje honorowym członkiem Zarządu, jeżeli w następnej kadencji nie weszła w skład Zarządu Stowarzyszenia.

3) Uchwały władz Stowarzyszenia , jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności , co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni  mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

& 17

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.

Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Walne Zgromadzenia Członków

 

& 18

 

1) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2) W Walnym zgromadzeniu biorą udział :

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście

3) O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej  na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

4) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:

 1. W pierwszym terminie – co najmniej 1/3 członków zwyczajnych
 2. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu,  bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania

 

& 19

 

1) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2) Walne Zgromadzenie obraduje  według uchwalonego przez  siebie regulaminu obrad.

3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  może odbywać się w każdym czasie , w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4) Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Członków  zwołuje Zarząd :

 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej
 3. Na umotywowane żądanie, co najmniej  15 członków zwyczajnych

5) W przypadkach określonych w ust. 4 pkt  b i c , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi

6.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie  nad sprawami , dla których zostało powołane

 

& 20

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

 1.  Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2.  Uchwalenie statutu i jego zmian
 3. Uchwalenie budżetu
 4. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
 5. Nadawanie i  pozbawianie godności członków honorowych
 6. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu
 7.  Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
 8. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 9. Podejmowaniu uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

Zarząd

 

& 21

 

1) Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2) Zarząd składa się z maksimum 6 członków, w tym prezes , wiceprezes, sekretarz , skarbnik.

3) Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak  niż 4 razy w roku.

 

& 22

 

Do zakresu działania Zarządu należy :

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia
 2. Ustalenie budżetu i preliminarzy
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 4.  Zwoływanie Walnego Zgromadzenia
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia
 6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

 

Komisja Rewizyjna

 

& 23

 

1) Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad jego działalnością.

2) Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

3) Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Stowarzyszenia.

4) Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.

5) Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 

& 24

 

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy :

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia
 2. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków , a także prawo zwołania zebrania Zarządu
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

& 25

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział  –  z głosem doradczy – w posiedzeniu Zarządu.

 

& 26

 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Komisję.

 

 

Rozdział  V

 

Majątek i fundusze

 

& 27

 

1) Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2) Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia  zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów,  pracowników  oraz osób bliskich  w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. 96 poz.873

3) Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich.

4) Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach  towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich  osób bliskich.

 

& 28

 

1) Źródłem powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Dobrowolne składki członkowskie. Wysokość składek ustala na każdy rok kalendarzowy Walne Zgromadzenie
 2. Dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność  lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 3. Dotacje
 4. Darowizny , zapisy i spadki
 5. Wpływy z działalności statutowej

2) Środki pieniężne , niezależnie od ich źródeł pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

& 29

 

1) Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia , wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa
oraz skarbnika.

2) Dla ważności innych pism i dokumentów , wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

3) W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

 

 

Rozdział VI

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

& 30

 

1) Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział  VII

 

Przepisy końcowe

 

& 31

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

pl_PLPolski
Przejdź do treści